Pentagram

Pentagram

 

Můžeme jej vnímat jako mapu celku o vzhledu pěticípé hvězdice. Ke každému vrcholu se vztahuje daný orgán, k němu pak dané roční období, k němu pak daný prvek, smyslový orgán, chuť a emoce. Tyto vzájemné vazby tvoří základ Tradiční Čínské Medicíny a přesně vystihují fungování našeho organismu v kontextu s přírodou a vesmírem. Okruhy, které jsou vzájemně propojeny. Princip neustálé cyklické změny, symbolicky vyjádřený pěti přechodovými fázemi (pět kroků, pět prvků, pět elementů). Podle tohoto učení je organismus rozdělen na pět funkčních okruhů, které jsou navzájem propojeny. Jeden orgán je vždy hlavní – mateřský, vedoucí a druhý vedlejší – dceřiný, podřízený. Pokud např. dvojice ledviny a močový měchýř pracuje dobře, posílá svou kladnou energii ve směru hodinových ručiček (jak ukazuje čára) do následujícího okruhu a pak dále do celého organismu. Jestliže ale vznikne např. v ledvinách porucha, blok (ložisko), potom tato dvojice svou nevyrovnanou energii oslabí dvojici předcházející, tedy proti směru hodinových ručiček. Princip je stejný, jako když v práci onemocní jeden pracovník a jeho neúčast oslabí celý kolektiv, protože jeho práci musí ostatní převzít za něj.

Tradiční Čínská medicína vychází při popisu fyziologických procesů uvnitř organismu z pozorování přírody. Ke každému okruhu je přiřazen jeden prvek: Země, Voda, Oheň, Dřevo a Kov. Vztahy orgánů uvnitř pentagramu mají pevně dané vazby, např. dřevo podporuje oheň, ale oslabuje vodu a ničí zemi. Stejné propojení funguje u ostatních okruhů. Vztahy v pentagramu se řídí pěti zákony: zákonem zrození, utlačování, kontroly, překonávání a vzájemného obsažení.

ruzice